/ 5 نظر / 1279 بازدید
ali-iranete

سلام دوست گرامی بی نهایت زیبا و دوست داشتنی بود

ali-iranete

[گل]

مهندس شهاب

_______________________$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$ $ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ _____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°______$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ _____________€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~

دیانا کیانمنش

دعاي روز سوم ماه مبارك رمضان خدايا روزيم كن در اين ماه تيزهوشى و بيدارى و دورم گردان در آن از بي‌خردى و اشتباه‌كارى و مقرر فرما برايم بهره‌اى از هر خيرى كه در آن نازل گردانى بجود و كرمت‌ اى با جودترين جودمندان. ***************************************************** سلام روز آغازین هفتتون بخیر من اومدم بهتون سربزنم اگه وقت داشتین شما هم بهم سری بزنید آپم با خبری دیگر منتظرتون هستم میدونم که میایید. *********************************** دیانا کیانمنش مدیر وبلاگ فناوری اطلاعات در عصر جدید